Menu

Nå skal gjedda bort

Fiskearten gjedde er i følge fiskeforvaltningen uønsket i alle vassdragene i Stjørdal. På 1990-tallet ble det utsatt gjedde i Råvatnet i Skjelstadmark. Gjedda har spredd seg til Bjørgtjønna, og nå skal gjedda bort ved bruk av rotenonbehandling av vassdragene.

Et betydelig arbeid legges ned for å bli kvitt arten gjedde i vannene Råvatnet og Bjørgtjønna i Rådalen. Tiltaket har en kostnadsramme på en halv million kroner, og målet er å gjenskape en ny høstbar bestand av stedegen ørret etter utsetting.  

- Vi ser en urovekkende utvikling med innførsel av svartelistede og uønskede arter i vassdrag som opprinnelig har vært ørret og røyevann, sier fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Anton Rikstad. Rikstad var selv i aksjon sammen med ansvarlig for aksjonen Veterinærinstituttet i Rådalen. I aksjonen var også personell fra Stjørdal Jeger og fiskerforening, Stjørdalsvassdragets elveeierlag og Fjellstyrene med for å fjerne uønsket gjedde.  

Ørreten helt borte etter utsetting

Etter at gjedda ble utsatt i vassdraget har utviklingen i negativ retning forsterket seg ved at ørret har blitt totalt fraværende i vannene. Kun ål i voksen størrelse har greid kampen mot gjedda.

- Måten denne prosessen med rotenonbehandling i praksis foregår på er dosering av rotenon først i vannets hele øvre lag, så tas hele vannets kanter før vi påfører rotenon i dypere vannlag ved å senke ned doseringsrøret. Dette er viktig for å sikre full effekt over alt i vannet. I tillegg tilsetter vi rotenon i bekker og mindre tilknytta vannkilder. Målet er at all gjedde i alle aldersklasser slås ut av denne behandlingen, forklarer forsker og prosjektleder hos Veterinærinstituttet Roar Sandodden.

- Hvordan skal vassdraget etter behandling få ny reproduksjon av stedegen ørret, Anton Rikstad?

- Etter behandlingen med rotenon vil det første bli tilført avgiftning i vassdraget. Dette gjør vi for å eliminere at rotenon føres videre nedstrøms fra Sagfossen, der en sperre er oppsatt. Behandlingen i vassdraget vil ha virkning i kun 2 døgn. Mulig allerede denne høsten, eller neste år vil ørret fra Stortyldvatnet, en lokal stamme, bli tilført Råvatnet og Bjørgtjønna for utsetting.

Stort problem med uønskede arter 

Miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Bjørnar Viseth var selv med som observatør under behandlingen av vassdragene i Skjelstadmark.

- Det er viktig for oss å påpeke at ulovlig utsetting av fisk eller andre arter i vann og sjø skal håndheves av påtalemyndigheten. Dette er å regne som brudd på norsk lovverk, og kan bli gjenstand for straff i form av forelegg eller i ytterste fall fengselsstraff, sier Viseth. Direktøren viser til de store samfunnskostnadene dette fører med seg i form av restaurering av vassdragene. Roar Sandodden i Veterinærinstituttet peker på at stedegne stammer av ørret og røye raskt kan bli utkonkurrert ved innførsel av eksempelvis gjedde, ørekyte og en rekke andre vannlevende arter. Lokalt i Rådalen har det tidligere vært drevet ulike former for kultivering. Harald Skjelstad, som nå var med som lokal kjentmann under behandlingen av vassdraget, forteller at på 1960-tallet ble store deler av den lokale ørretbestanden utfisket til fordel for utsetting av laksesmolt.

- Dette begynner å bli mange år siden, men alle skulle på et tidspunkt ha tilgang til laksen. Så vidt jeg husker var det et mål å skape en levedyktig laksestamme her oppe den gangen. Det ble ikke noen suksess, sier Harald Skjelstad, laksen kom få år etter helt bort fra vannene. Det aktuelle vassdraget har utspring til Tyldfossen, via Sagfossen til Rauåa og Forra. Elveeierlaget støtter tiltaket med rotenonbehandling for å unngå spredning av gjedde i vassdragets nedre stryk.

- Når vi er ferdig med behandlingen her i Rådalen, står neste år to vassdrag i Lånke på programmet. Det er fra Lånke at gjedda har blitt ført hit til Rådalen, kan fiskeforvalter Anton Rikstad bekrefte. Så langt er det ikke noe som tyder på at en videre etterforskning vil føre til anmeldelse på bakgrunn av utsetting av gjedde på 1990-tallet i Skjelstadmark. Over en halv million kroner brukes nå for å fjerne gjedda fra Rådalen og Skjelstadmark.  

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss